ARBETEN I HAMNEN OCH PÅ VARVSPLAN

Måndag 8 nov kommer arbete att påbörjas med den nya vattenledning som ska gå från pumpstationen vid övre änden av vårt varvsområde och ner i sjön och vidare ända bort till Ängsvik. Vi fick reda på dessa planer den 5 nov då vi hade ett sammanträffande med entreprenören, AROS WATER AB, och kommunens representanter. Arbetet är ett led i kommunens satsning på förbättring av vatten- och avloppssystemen i Ängsvik. Den nya vattenledningen är en dricksvattenledning. Vi har idag redan en avloppsledning som pumpar avloppsvatten från Kopparmora till kommunalt avloppsnät i Ängsvik. Den ledningen ska nu vändas så att avlopp från Ängsvik pumpas till Kopparmora och vidare in i det nya nät som nu anläggs från Norra Kopparmora in mot Hemmesta och som så småningom hamnar i Käppalaverket.

Läs mer!