Miljö

Kopparmora BK tar ansvar för miljön

Båtklubbarna har under de senaste åren runt om i landet blivit ålagda att ta fram en miljöpolicy samt upprätta miljöregler och avfallsplan. Kopparmora båtklubb har en miljöpolicy, miljöregler och en plan för hantering av avfall som uppkommer i samband med båtlivet. Styrelsen har också ett ansvar att informera medlemmarna om vilka miljöregler som gäller och hur man på bästa sätt hanterar sitt avfall. Nedan kan du läsa om vår miljöpolicy och längst ner på sidan hittar du dokumentet Miljöregler och Avfallshantering som beskriver vilka regler som gäller och hur man bäst hanterar miljöfarligt avfall i båtklubben. 

Miljöpolicy, syfte och mål
Klubben har till uppgift att verka för goda hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmarnas båtar samt främja intresset för båtsporten genom att arbeta för ökade kunskaper i navigation och sjömanskap samt att stödja strävandena att bevara skärgårdsområdenas naturvärden. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och lyckosam verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön. 
Kopparmora Båtklubb och dess medlemmar ska anamma en hög ambitionsnivå avseende miljöförbättrande åtgärder.

  • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtutnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
  • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
  • Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att Kopparmora Båtklubbs ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
  • Verka för ökad sopsortering i en utsträckning som är miljömässigt motiverad.

Ansvarsfördelning
KBK:s miljöpolicy ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.

KBK:s styrelse har utöver ovanstående ett särskilt ansvar för att:

  • Ombesörja att klubbens miljöpolicy är känd av alla klubbmedlemmar samt eventuella leverantörer och att den görs tillgänglig även för allmänheten och andra berörda.
  • Upplysa medlemmarna om KBK:s miljöregler och avfallsplan samt att göra dessa tillgängliga och praktiskt användbara.
  • Fortlöpande revidera arbetet med miljöförbättrande åtgärder och eventuella nya krav som uppkommer enligt lag eller vedertagen praxis.
  • Årligen utse en miljösamordnare som på uppdrag av styrelsen ansvarar för att driva miljöarbetet enligt ovanstående punkter.
  • Vid behov upprätta mätbara mål och handlingsplaner för klubbens miljöarbete så att syftet med miljöpolicyn nås, samt att granska klubbens miljöarbete mot dessa mål. 

Som medlem i Kopparmora Båtklubb förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande mer konkreta miljöregler. Klubbens och medlemmarnas miljöansvar sträcker sig även att omfatta övriga vattenområden i Stockholms skärgård och alla vatten i anslutning därtill.
Här kan du ladda ner och läsa dokumentet Miljöregler_avfallsplan_kbk_2017

Länkar:
Miljöprogram för båtlivet – Transportstyrelsen:   Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/
Svenska Båtunionens miljösidor: www.batunionen.com/modules/miljoparm/
Havs-och vattenmyndigheten, riktlinjer båtbottentvättning av fritidsbåtar se rapport 2012:9 www.havochvatten.se