Ladan

2007 08 21

Hemsidan har blivit lite sparsamt uppdaterad under sommaren. Det beror på att vi har ägnat oss åt kärnverksamheten, dvs idkat båtliv. Nu kommer dock en resumé samt ris till er medlemmar.

Ladan blev efter en del inledande bekymmer försedd med ny panel på södra gaveln. Arbetet blev mera omfattande än vad som från början förutsågs pga att stommen var kraftigt angripen av husbock. Arbetet med att bygga en ny gavelstomme och sätta ny panel tog ca en och en halv vecka i anspråk och utfördes i huvudsak av två personer ur styrelsen med hjälpinsatser av några medlemmar. Tack till Måns Lindgren, Göran Jedlöv, Leif Ljungberg och Lars Lindgren för er insats. Tack även till Lena Nilsson Wikmar och Lena Backlund för de efterlängtade innehållsrika lunchkorgar ni varje dag kom ner med. Dock hade det behövts mera hjälp i form av handräckning mm från er medlemmar.

 

Ladan

2007 07 07

Ladan i Kopparmora båtklubbs hamn är drabbad av husbock och i behov av en rejäl renovering, förutom att hela konstruktionen behöver stabiliseras ska den målas om och panelen bytas på den södra gaveln.

I början på juli skulle vi själva starta arbetet med att riva och byta panelen. En byggställning byggdes upp för ändamålet. Efter att ha hunnit riva en fjärdedel av panelen fick arbetet stoppas. Ladan befanns vara angripen i en sådan omfattning att vidare rivning av panelen hotade göra hela konstruktionen instabil. Det som var tänkt att bli några dagars arbete förvandlades till en större renoveringsinsats.

Nedan kan du följa hur arbetet fortskrider. Vi kommer att här på hemsidan dokumentera arbetets gång.

  1. Bokat en tid med Anticimex, vars tekniker kommer torsdag 12 juli för att göra en inspektion.
  2. Har pratat med och informerat Norra Kopparmoras stugförening om situationen och våra tänkta åtgärder.
  3. Kollat med kommunens kulturkontor. De gav vissa tips på kontaktpersoner i sådana här ärenden.
  4. Har kollat med vårt försäkringsbolag och fått bekräftat att husbocksskydd, etc inte ingår i vår båtklubbsförsäkring.
  5. ämnar dokumentera runt ladan, för att när det hela är färdigt kunna presentera ett åtgärdsförlopp över varför - vad - och hur, t ex vid en återinvigning.

 

2007 07 23

Sedan Anticimex varit här och besiktigat husbocksangreppet och konstaterat att det inte är någon pågående skadedjursaktivitet har vi nu stabiliserat ladans konstruktion. En ny gavelstomme är på plats. Den byggdes upp på insidan med långa stolpar som går ner och står direkt på bottenvåningens betonggolv. Gaveltakstolen är också ny.

Bottenvåningens timmerstomme är stabiliserad med hjälp av ett skruvförband som pressar den mot de nya stolparna.

Under dagar tre spikade vi ny panel, gjorde nya vindbrädor och bytte vattplåtar. Det nedre panelskiftet som täcker betongmuren planerar vi utföra när ställningen har rivits och inom ramen för arbetsplikten, dvs medlemmar kallas ut för att utföra arbetet.

Förhoppningsvis kommer ladan nu att tjäna båtklubben många år framåt. Återstår nu målning av hela ladan. Det har vi anlita målare för.

 

Solens betydelse

Med en enkel bild som denna kan man säga mycket. Te x, här låg en båt - nu ligger den i sjön. Men - man kan också fundera över solens betydelse för livet och välbefinnandet. Utan sol är det blekt och livlöst. Kraft tas ur solen för att växa och blomstra. Hur blir det med båtlivet en sommar fattig på sol? Förmodligen som gräset under båten. Så låt oss hoppas på en solig sommar så att vi till hösten känner oss lika fräscha som gräset i solen.

En liten odör

Liten resumé över sensommarens händelser.
Den 12 aug hade Kopparmorabåtklubbs styrelse ett möte i en lite annorlunda miljö än den vanliga. Vi möttes upp vid södra Norrgårdsön. I viken har Skärgårdsstiftelsen har lada som vi fick disponera som möteslokal. Ett provisoriskt bord samt långbänkar iordningställdes snabbt, och mötet kunde hållas under tak med ladugårdsdörrarna öppna ut mot skärgårdslandskapet. En vackrare fond till ett styrelsemöte kan man svårligen tänka sig.

Säkerligen hade vi också spisat de medhavda kräftorna i denna rustika miljö om det inte vore för den lilla odör som gjorde sig påmind vid pass punkt tre på dagordning. Så långt kommet i programmet upptäcktes att ladan även tjänstgjorde som förvaring åt Skärgårdsstiftelsens latrintunnor - tomma visserligen, men ändock. Om denna lilla olägenhet menligt påverkade vår beslutsförmåga ska vara osagt. Dock valde vi att spisa kräftorna utomhus.