Stadgar o bestämmelser

Kopparmora båtklubb är en ideell allmännytting förening och har till ändamål att:

  • tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott kamrat- och sjömanskap
  • förvalta hamn och uppläggningsplatser upplåta åt medlemmarna samt övriga anordningar för gemensamt bruk
  • organisera gemensamma aktiviteter såsåm sjösättning, båtupptagning och skötsel av hamnanläggningarna

Båtklubbens och medlemmarnas rätt- och skyldigheter går det att läsa om i dokumenten Stadgar för Kopparmora båtklubb och Allmänna bestämmelser. Dessa finns för nedladdning här som två utskrivbara pdf-dokument, länk nedan.

STADGAR
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Båtklubbens verksamhet i Ladugårdsviken i förhållandet till markägaren, Fritidsstugeföreningen Kopparmora ekonomisk förening, regleras i ett arrendeavtal. Detta arrendeavtal undertecknades 2006 och löper under 25 år. Med den arrendetid som är i detta nya avtal ger det stabilitet i verksamheten framöver.

I samband med detta arrendeavtal har även en överenskommelse om båtuppläggning upprättats mellan Kopparmora Båtklubb och Fritidsstugeföreningen Kopparmora ekonomiskaförening. Överenskommelsen upprättas som en bilaga till Arrendeavtal om Småbåtshamn.

Arrendeavtalet med tillhörande bilaga samt karta över arrendeområdet finns att ladda ner under nedanstående länkar.

ARRENDEAVTAL OM SMÅBÅTSHAMN
AVTAL OM BÅTUPPLÄGGING
ARRENDEKARTA